Bendec BVBA
Oude Heerstraat 11
3940 Hechtel-Eksel

Tel : 011 73 33 06
Fax : 011 73 58 89
E-Mail : bendec@skynet.be

Routebeschrijving

 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen

Openingsuren
ma di wo do :
7u - 12u en 12u30 - 17u
vrijdag :
7u - 12u en 12u30 - 16u
zaterdag :
7u - 9u

Kwaliteit en Garantie

Door nauwkeurige controles, top vakmanschap en het continue bijsturen en begeleiden van ons productieproces, kan Bendec garant staan voor een bepaald kwaliteitsniveau.
Maar de kwaliteit van het eindresultaat is niet enkel afhankelijk van de voorbehandeling, oppervlaktebescherming en/ of coatingsproces.
De volgende elementen spelen eveneens een rol bij het geven van garantie op een coatingssysteem:

 • de samenstelling van het te behandelen materiaal. (verzinkt) staal of aluminium
 • het corrosieklimaat in de omgeving
 • plaatsing en nabehandeling


1. Samenstelling van het te behandelen materiaal

 • Aangeleverd verzinkt materiaal:
  • De verzinkerij moet op de hoogte worden gebracht, dat de materialen nadien worden voorzien van een coating.
  • De materialen dienen coatingsgeschikt gemaakt te worden.  Dit houdt het handmatig verwijderen in van onregelmatigheden in het zinkoppervlak zoals daar zijn doorns, zinkassen, -velletjes en –vliezen, scherpe punten, fluxresten enz.  Bij het bijwerken van de oneffenheden mag de zinklaag niet tot op de stalen ondergrond worden verwijderd!
  • Het is aan te bevelen de tijd tussen het verzinken en coaten zo beperkt mogelijk te houden.
  • Bij opslag of transport van verzinkte materialen dient men er op bedacht te zijn dat dit gebeurt onder droge omstandigheden waarbij gezorgd wordt voor voldoende luchtcirculatie tussen de onderdelen.
  • De zinklaag moet homogeen zijn en een laagdikte van 70 µm hebben.

 • Aangeleverd Aluminium:
  • De chemische samenstelling van het aluminium dient van een dusdanige kwaliteit te zijn dat deze geschikt is voor coaten. Samenstelling van profielen AlMgSi 1 en plaat Almg 1 tot AlMg 3, A1 99,5 AlMn (volgens VMR normen).
  • Het aluminium mag geen organische deklaag, anodiseerlaag of corrosie bevatten, daar voorbehandeling (en dus ook coaten) onmogelijk zou worden.
  • Het aluminium dient vrij te zijn van extrusiestrepen, grafietresten, bramen, slijpresten en andere residuen of onregelmatigheden die het voorbehandelingsproces nadelig kunnen beďnvloeden
  • De afrondingsradius van het aluminium dient zo groot mogelijk te zijn echter minimaal 0.5 mm.
  • Ook constructies uit aluminium dienen voorzien te zijn van voldoende in- en uitloopgaten voor badvloeistoffen.


2. het corrosieklimaat in de omgeving

De duurzaamheid van een coatingssysteem is mede-afhankelijk van de gradatie van het corrosiegebied waarin het wordt bloot gesteld.
Het is vanzelfsprekend dat bepaalde omgevingsfactoren de garantieduur sterk verkorten tenzij geopteerd wordt voor een meerlagen-systeem.   Het is dan ook voornaam dat de opdrachtgever deze omgevingsfactoren meldt bij aanvraag zodanig dat wij u kunnen adviseren over de keuze van behandeling.  De ISO 9223-norm onderscheidt de volgende niveau’s van agressiviteit:

ISO 9223 Aanduiding Omstandigheden die de mate van agressiviteit bepalen Enkele voorbeelden
C1 Binnen -
Weinig agressief
Droog (relatieve vochtigheid < 70 %) Geen condensvorming of stofbelasting
Vcorr = 0.02 mm/jaar
Droge fabriekshallen, werkplaatsen, magazijnen, kantoren, schakelruimten
C2 Binnen -
Matig agressief
Kans op vocht (relatieve vochtigheid > 70%) geen condens, en lichte stofbelasting
Vcorr= 0.05 mm/jaar
Kelders, pomphuizen, giethallen, waterleidingen (uitwendig), zwembaden
Binnen -
Agressief
Vochtig, doch geen onderdompeling (relatieve vochtigheid > 80 %) sterke condens – en stofbelasting Constructies nabij brandbruggen, doucheruimten, sproei-installaties enz
Binnen -
Zeer agressief
Bijzondere chemische belasting door zuren, alkaliën of zoutoplossingen Beits- en galvaniseerhallen, binnenzijde zuur-, loog- of zouthallen
C3 Landelijk Buiten, weinig agressief.
De atmosfeer bevat zeer weinig chloriden en/of Zwaveldioxide
Vcorr=0.05 mm/jaar
Gebouwen, trappen, leuningwerk, electriciteitsmasten, silo’s (buitenzijde)
C4 Landelijk of Maritiem Buiten, matig agressief. De atmosfeer bevat producten uit de industrie, landbouw of zeelucht (vooral chloride)
Vcorr=0.10 mm/jaar
Gebouwen, trappen, leuningwerk, electriciteitsmasten, silo’s (buitenzijde)
C5-M Industrieël en/of Maritiem Buiten, agressief. De atmosfeer is verontreinigd met allerlei corrosieve componenten uit de zee en industrie
Vcorr= 0.15 mm/jaar
Haveninstallaties, scheepswerven, gebouwen en fabrieken in ind gebieden, onderzijde transportbanden en bruggen
C5-I Zwaar industrieël en/of Maritiem Buiten, zeer agressief.  De atmosfeer is eer sterk verontreinigd met allerlei corrosieve componenten
Vcorr= 0.20 mm/jaar
Transportbanden, raffinaderijen, hoogovens, gebouwen naast chem plants


Definitie van coatingssystemen:
1-laagsysteem (enkel primer):  Polyester met goede eigenschappen voor buitentoepassing. Uitstekende hechting en UV bestendigheid.
Laagdikte: gemiddeld minimaal tuss 60 en 80 µm.

2-laagssysteem: een epoxy-poederprimer met goede chemische en waterbestendige eigenschappen wordt aangebracht onder een polyester top-coating met goede UV bestendigheid, kleur- en glansbehoud.
Laagdikte: gemiddeld minimaal tuss 110 en 120 µm, bestaande uit een epoxy-primer en een polyester toplaag.

Gemiddeld minimaal wil zeggen de gemiddelde waarde van 10 metingen, gelijkmatig verdeeld over het oppervlak.  Verder mag geen enkele meting minder zijn dan 80% van de overeengekomen laagdikte.

De corrosieweerstand wordt bepaald met de zoutneveltest ISO 3769.  Loslaten van de lak bij een lostrekproef verzwaart met tapebelasting of aantasting over een afstand van meer dan 3 mm vanaf de kras is niet toegestaan.  Blaarvorming, onthechting of andere defecten in de conservering mogen niet optreden.


3. plaatsing en nabehandeling

 • Plaatsing:
  Wanneer de gecoate constructie geplaatst wordt in een ruimte die bepleisterd werd, dient er minstens een drogingsperiode van 10 dagen verstreken te zijn tijdens dewelke er voldoende verlucht werd.
  Bepleistering tot tegen het raam kan mits tussenplaatsing van een randprofiel of een schuimstrip met gesloten cellen.  In geen enkel geval mag pleisterwerk in rechtstreeks contact staan met de gecoate constructie. De kalk zal ongetwijfeld inwerken op de Zink-laag en opblaring veroorzaken.  Dit proces wordt versneld door plaatsing van hete luchtkanonnen die nog al eens gebruikt worden om het drogingsproces te verkorten.

 • Nabehandeling:
  Om de esthetische eigenschappen van poederlakken te behouden dient, afhankelijk van de omgeving waarin het object of gebouw staat, tenminste tweemaal per jaar gereinigd te worden met een neutraal (pH 6-8), niet schurend reinigingsmiddel dat is opgelost in (warm) water. De reinigingsfrequentie wordt bepaald door de graad van vervuiling. 
  Het afwassen van de coating wordt uitgevoerd met een zachte doek of spons met behulp van een niet-agressief detergent. Tevens is het aan te bevelen de coating regelmatig op beschadigingen te inspecteren en deze indien nodig te herstellen.

4. Garantiebepaling

Kwaliteit moet niet uitsluitend gezocht worden in de afwerkingfase.  Het vereist een verantwoordelijke benadering van alle betrokkenen.  De ontwerper of opdrachtgever dient een doordachte constructie te ontwikkelen hierbij de richtlijnen volgend omschreven in het kwaliteitshandboek, de eindverbruiker dient met zorg zijn materiaal te behandelen, goed onderhoud te plegen.

Wij, Bendec bvba, willen u de garantie bieden dat wij voldoen aan alle wettelijke bepalingen op het gebied van milieu en veiligheid en dat de materialen die toevertrouwd worden aan onze firma volgens de strengste kwaliteitsnormen behandeld worden:

Indien wij inderdaad vaststellen dat de klacht gegrond is en alle voorwaarden zijn voldaan, zal de firma Bendec bvba voor zijn rekening de materialen opnieuw bewerken en/of repareren. De verantwoordelijkheid strekt zich tot het herstellen van de reeds door ons bewerkte stukken.  De schadeloosstelling beperkt zich tot de waarde van de oorspronkelijke opdracht-/ aanneemsom tot 1 jaar na aflevering.  Nadien, per aangebroken jaar, een vermindering van de deze waarde van 5 %.
Onder geen enkel beding zal Bendec bvba aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte verliezen en uitgaven met inbegrip van winstderving en claims door derden.

 

Natuurlijk is kwaliteit een veelomvattend begrip wat veel verder reikt dan louter een technische bepaling.  Het gaat ook om service, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid.
Wanneer u met ons zaken doet, zal onze samenwerking daarvan getuigen!